Polityka prywatności

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej LISTY MINOTAURA

 

Listy Minotaura to projekt artystyczny, który przyjął formę aplikacji mobilnej wykorzystującej nowoczesną technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR). Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store. Producentem aplikacji jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Użytkowników aplikacji LISTY MINOTAURA obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności.

1. Niniejsza Polityka Prywatności Aplikacji LISTY MINOTAURA (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (zwana dalej: „Akademią”).

2. Użytkownikiem aplikacji mobilnej jest każdy, kto posiada zainstalowaną aplikację mobilną LISTY MINOTAURA na urządzeniu mobilnym i korzysta z udostępnionych w ramach Aplikacji funkcjonalności (zwany dalej „Użytkownikiem”).

3. W celu zapewnienia poprawnego działania aplikacji LISTY MINOTAURA na urządzeniach mobilnych, należy w czasie instalacji aplikacji wyrazić zgodę na korzystanie z wbudowanego aparatu w telefonie, aby użytkownik mógł w pełni skorzystać z funkcjonalności rozszerzonej rzeczywistości. Brak pozwolenia na korzystanie z aparatu skutkuje brakiem możliwości korzystania z Aplikacji.

4.
Aplikacja nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji. Anonimowe dane dotyczące aktywności Użytkowników w Aplikacji mogą być przetwarzane przez Akademię do celów statystycznych.

5. Aplikacja jest udostępniana w stanie, w jakim jest, bez jakichkolwiek gwarancji ani oświadczeń. Użytkownik ponosi całe ryzyko związane z instalacją lub używaniem aplikacji mobilnej na swoich urządzeniach.

6. Jeśli Użytkownik używa Aplikacji do robienia zdjęcia stronie trzeciej, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że ma wszystkie niezbędne uprawnienia do tworzenia i / lub udostępniania obrazu. Jeśli korzysta z Aplikacji w celu zrobienia zdjęcia jakiejkolwiek osoby lub osoby niepełnoletniej, Użytkownik musi uzyskać zgodę tej osoby (lub opiekuna prawnego tej osoby, jeśli ma mniej niż 18 lat) przed użyciem tego zdjęcia w jakikolwiek komercyjny sposób. Użytkownik bierze na siebie wszelką odpowiedzialność związaną z roszczeniami wysuniętymi przeciwko niemu w związku z korzystaniem z Aplikacji.

7. Akademia nie gromadzi żadnych informacji identyfikujących użytkowników tej Aplikacji i nie przesyła, ani nie przechowuje żadnych obrazów, wideo lub audio uchwyconych przez Użytkowników za pomocą tej Aplikacji

8. Użytkownik instalując Aplikację na urządzeniu mobilnym, akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie.

9. Akademia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa użytkownika wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody.

10. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą publikowane na stronie internetowej Akademii.

W razie pytań dotyczących aplikacji oraz niniejszej polityki prywatności zachęcamy do kontaktu: iod@asp.krakow.pl